Въведете ключова дума

Обучение

Kурс GDPR регламент за защита на личните данни

Цена 144.00 лв.
Времетраене Един месец достъп
Ниво Master
Нов

Предлагаме четири варианта на обучението:

1. Защита на личните данни в светлината на новия Европейски регламент 2016/679
2. Защита на личните данни при подбор на персонал, трудови правоотношения и прекратяване на трудовите правоотношения
3. Длъжностни лица по защита на лични данни (ДЛЗД)“ за ДПО
4. Прилагане на защитата на личните данни в хотелиерската дейност

Регламентът за защита на личните данни засяга всеки работещ с деликатната информация, ако желанието ви е да навлезете по-дълбоко в спецификите му, то това обучение е точно за вас.

За кого е подходящо това обучение

 • Aдминистратори на лични данни – организации, отговорни за определянето на целите и средствата за обработка на лични данни.
 • Oбработващи лични данни – организации, които могат да бъдат ангажирани от администраторите да обработят лични данни от тяхно име.
 • Тепърва навлизащи в сферата, търсещи ръководство на достъпен език, чрез което да се запознаят с Регламента.
 • Лица, които искат да познават правата си спрямо GDPR и прилагащите го организации.

Програма на обучението

Вариант 1. GDPR регламент за защита на личните данни – основна част
Модул 1. Въведение в Общия регламент за защита на личните данни

 • Кратка предистория.
 • От кога влиза в сила GDPD?
 • Цели.
 • Териториален обхват.
 • За кого се отнася Регламента?
 • За кого НЕ се отнася Регламента?

Модул 2. Лични данни

 • Какво са лични данни?
 • Дефиниция на други по-важни термини, залегнали в Регламента.

Модул 3. Основни концепции

 • Съгласие на субекта на данни.
 • Съгласие на деца.
 • Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране.
 • Задължително определяне на длъжностно лице по защита на данните в конкретни случаи.
 • Трансфер на данни предоставяне на лични данни на трети лица

Модул 4. Принципи, свързани с обработването на лични данни

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
 • Ограничение на целите.
 • Свеждане на данните до минимум.
 • Точност.
 • Ограничение на съхранението.
 • Цялостност и поверителност.
 • Отчетност.

Модул 5. Повече права за субектите на данни

 • Прозрачност.
 • Право на достъп.
 • Право на коригиране.
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“).
 • Право на ограничаване на обработването.
 • Право на преносимост на данните.
 • Право на възражение.
 • Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Модул 6. Сигурност на личните данни

 • Уведомяване на надзорния орган КЗЛД за нарушение на сигурността на личните данни.
 • Съобщаване на субекта на данни за нарушение на сигурността на личните данни.
 • Какво трябва да направите, за да изпълните изискванията?

Модул 7. Административни наказания

 • Максимални административни глоби при наручаване на сигурността на личните данни
 • Какво оказва влияние върху решението за административно наказание?

Модул 8. GDPR и човешките ресурси

 • Как да използвате и съхранявате личните данни на Вашите служители.
 • GDPR чеклист: Изисквания към HR отделите и агенциите за подбор на персонал.
 • Модул 9. Практически съвети за подготовка за GDPR
 • Модул 10. Често задавани въпроси и техните отговори

Финален тест

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 • Водещи новини от Комисията за защита на личните данни в условията на Ковид 19 и карантина
 • Информационен бюлетин.
 • Изявление относно обработването на лични данни в контекста на пандемията от Covid-19.
 • Основания за законосъобразност на обработването на лични данни.

Безплатни ресурси за сваляне

 • Уведомление до надзорния орган за нарушаване на сигурността на личните данни.
 • Съобщаване на субекта на данни за нарушение на сигурността на личните данни.
 • Примерна структура и съдържание на правилник за прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни.
 • Примерна структура и съдържание на процедура за оценка на въздействието върху защитата на личните данни.
 • Примерна структура и съдържание на процедура за условията и реда за даване на съгласие за обработка от субектите на лични данни.
 • Примерна структура на процедура за управление на инциденти по сигурност на информацията във връзка със защитата на личните данни.
 • Примерна структура и съдържание на процедура за условията и реда за упражняване на правата на субектите на личните данни.
 • Примерна структура и съдържание на политика за поверителност.
 • „Мапинг“ – aнализ на личните данни и проследяване на процесите по обработване.

Вариант 2 „Защитата на личните данни при процедурите за подбор на персонал, трудови правоотношения и прекратяване на трудовите правоотношения“

ОСНОВНА ЧАСТ + следните теми:
1. Защита на личните данни при процедурата за подбор на персонал
1.1. Данни, които работодателят може да изисква в процеса на подбор на персонал
1) Данни при кандидатстване за работа (автобиография)
2) Данни при интервю за работа
1.2. Данни, които работодателят няма право да изисква
1.3. Информация, която работодателят трябва да предоставя на кандидатите за работа
1.4. Съгласие за обработване на лични данни и цел на обработване
1.5. Подбор на персонал онлайн (онлайн проучване през социални мрежи)
1.6. Обработване на данни след приключване на процедурата по подбор на персонал
2. Защита на личните данни при трудови правоотношения
2.1. Политика за защита на неприкосновеността
2.2. Данни при сключване на трудов договор и трудово досие
2.3. Достъп до лични данни
2.4. Трансфер на данни
2.5. Достъп до информация и защита на личните данни
2.6. Чувствителни лични данни
2.7. Достъп до интернет и електронни пощи по време на работа
2.8. Права и задължения на работодателя за следене на служебни автомобили
2.9. Методи за наблюдение
3. Прекратяване на трудови правоотношения
3.1. Обработване на данни след прекратяване на трудови правоотношения
3.2. Трансфер на лични данни между бивш и настоящ работодател
3.3. Лични данни в служебна електронна поща и електронни устройства
3.4. Обработка на лични данни на бивши служители по време на съдебно решение за трудови правоотношение
4. Искания за предоставяне на информация, свързана с обработка на лични данни
5. Процедури при оплаквания на служители за неправилна обработка на лични данни

Вариант 3 „Длъжностни лица по защита на лични данни (ДЛЗД)“  за ДПО

ОСНОВНА ЧАСТ + следните теми:

Модул 1. Правни аспекти

1. Въведение
2. Длъжността „лице по защита на личните данни“ в България (DPO)
3. Администратор на данни и длъжностно лице по защита на личните данни
4. Определяне на ДЛЗД
5. ДЛЗД на обработващ лични данни
6. Определяне на едно ДЛЗД за различни организации
7. Технически и организационни мерки за защита на личните данни съгласно приложимите правила за защита на личните данни

Модул 2. Функции на длъжностното лице по защита на данните

1. Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) – роля, основни функции и задачи
2. Основни изисквания към позицията и към осъществяването на функциите на ДЛЗД
3. Конфликт на интереси. Какво не трябва да се извършва от ДЛЗД в една организация?
4. ДЛЗД като точка за контакт

Модул 3. Осъществяване на дейностите на ДЛЗД в организацията

1. Дейности при назначаването/ определянето на ДЛЗД в организацията
2. Организационни функции
3. Функции по наблюдение на спазването
4. Консултативни функции
5. Сътрудничество и консултиране с органа по защита на данните
6. Разглеждане на молби на субекти на данни
7. Информация за повишаване на осведомеността

Вариант 4  „Прилагане на защитата на личните данни в хотелиерската дейност“

ОСНОВНА ЧАСТ + следните теми:

1. Администратор на лични данни в хотелиерската дейност
2. Законосъобразност при обработването на данни
3. Добросъвестност и прозрачност при обработването на данни
4. Ограничение на целите за обработка на данни
5. Свеждане на данните до минимум
6. Точност на обработваните лични данни
7. Съхранение на данните
8. Цялостност и поверителност при обработването на личните данни
9. Отчетност при обработването на лични данни
10. Задължения на администраторите на лични данни в хотелиерската дейност

Какви знания и умения ще придобиете

Актуализирано и разширено обучение

 • Познаване на концептуалната рамка на Регламента за защита на личните данни.
 • Разпознава и използва специфичните за GDPR термини и концепции.
 • Знае как да събира необходимите лични данни по съобразен начин.
 • Познава принципите на работа при обработка на лични данни.
 • Анализира причините за административно наказание.
 • Планира действията си, за запазване на неприкосновеността на личните данни.
 • Знае как да подготви и защити организацията си спрямо Регламента за защита на личните данни.
 • Знае как да работи в лични данни при процедурите за подбор на персонал, трудови правоотношения и прекратяване на трудовите правоотношения

Защо да изберете нашето обучение

Обучението разглежда основните постановления, термини и концепции на Регламента за защита на личните данни. Основната цел е да го представи и обясни по достъпен начин, както и да подпомогне пряко обвързаните организации в имплементирането му.
Ще си отговорите на въпросите: Трябва ли Ви длъжностно лице по защита на личните данни? Какво е обработващ лични данни? Какви са задълженията Ви в КЗЛД? Какви лични данни имат право да обработват работодателите? Какво са личните данни според GDPR? Кои са чувствителни лични данни?
Електронното обучение „Защита на личните данни в светлината на новия европейски регламент“ представя основополагащи знания и умения за работа с неприкосновеността на информацията. Ценен помощник е през целия път на имлементиране на постановленията на Регламента – от първоначално събиране на данни и съхранението им, до ‘забравяне’ на личността. Ще Ви е по-лесно да създадете собствени политики за защита на личните данни. Ще е по-лесно да определите кои данни влизат в категорията лични данни.
С нашето интерактивно онлайн обучение вие определяте темпото – без лектори, с които да се съобразявате и време за пътуване. Виртуалната ни академия е „отворена“ 24/7, за да могат любознателните ви умове да се вихрят по всяко време. Достъпът до интернет е задължителен, но това е основополагащото условие при всички онлайн курсове.
Не на последно място, при успешно завършване на обучението ще получите сетификат, доказващ придобитите знания и умения, който неминуемо ще бъде отлично допълнение към вашето портфолио от възможности.
Ако сме провокирали интереса ви или имате някакви въпроси, на разположение сме на тел. +359 2 850 53 64 или имейл office@nitbg.com

При успешно преминаване на обучението ще получите сертификат

Статистика на отзивите

5
5 от 5
6 Оценки
5 Звезди 6

6 коментари за Kурс GDPR регламент за защита на личните данни

 1. 5 от 5

  Елена Сотирова:

  Изпращам своята обратна връзка, като искам да кажа, че презентацията беше направена изключително интересно и много разбираемо!
  Очарована съм и бих се записала за още обучения при Вас!

 2. 5 от 5

  Диляна Добрева:

  Благодаря Ви за предоставеният материал и възможност да бъда част от Вашата програма за обучение. Желая Ви много успехи!

 3. 5 от 5

  Мая Станкева:

  Благодаря Ви за обучението! Професионално разработени презентации, разбираем и полезен материал!

 4. 5 от 5

  Яница Стойкова:

  Благодаря! Обучението беше полезно и същевременно интересно. Всичко премина нормално от наша страна. Поздрави и всичко добро пожелаваме!

 5. 5 от 5

  Калина Разложки:

  За мен беше изключително полезно. Информацията беше поднесена едновременно максимално синтезирано и разбираемо.

 6. 5 от 5

  Кремена Гугуди:

  Много Ви благодаря, че през цялото време бяхте изключително любезни и отзивчиви. Минах през цялото обучение за около 7 дни. Цялата информация вътре беше изключително добре поднесена – беше разбираема, кратка и интерактивна. Изключително много ми харесаха и примерите, които допълнително обясняваха определенията. Причината да избера Вас беше, че предоставяте сертификат, но след курса останах изключително очарована от начина по който е направен курсът и ще Ви препоръчам на колеги, приятели и онлайн. Със сигурност ще се запиша и на други курсове в бъдеще.

Добави отзив